Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

a.         xWatersportief.nl, hierna te noemen „Watersportief.nl‟, is een gratis dienst van Stichting Watersportief. Het gebruik van Watersportief.nl is gebonden aan de Algemene Voorwaarden en policies van Watersportief.nl. De gebruiker, hierna te noemen „Gebruiker‟ of „User‟ verklaart zich bij gebruik van Watersportief.nl uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

b.         Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde „netiquette‟: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van – en zich te houden aan – de algemene voorwaarden, en policies van Watersportief.nl. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers of de beheerders kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van delen van Watersportief.nl of Watersportief.nl als geheel.

c.         Watersportief.nl behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot Watersportief.nl – geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent – te ontzeggen. Gebruik van de diensten van Watersportief.nl op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan op straffe van computervredebreuk.

d.         Aan Watersportief.nl en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Gebruiker verklaard Watersportief.nl in alle gevallen te vrijwaren van schadeclaims voortvloeiende uit het gebruik van Watersportief.nl in de breedste zin van het woord.

 

2. Geregistreerde gebruikers en registratie

a.         Een geregistreerde gebruiker (user) is een gebruiker die middels een kosteloze registratie een gebruikersnaam (username / nickname) heeft aangemeld. Deze gebruikers worden ook wel users of members genoemd. Deze gebruikers hebben een Watersportief.nl account welke niet onder de abonnementhouders valt.

b.         Users zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account. 

c.         De user dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Watersportief.nl

d.         De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van Watersportief.nl of haar diensten en/of systemen, of als user Watersportief.nl saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit. Het misbruiken van gegeven of verworven rechten is daarnaast reden voor onmiddellijke uitsluiting van Watersportief.nl en invordering van het account.

e.         Een beschikbaar gesteld account blijft eigendom van Watersportief.nl en wordt slechts in bruikleen gegeven. Het account kan op elk moment worden teruggevorderd.

f.         Gebruiker verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van zestien jaren te hebben bereikt, danwel toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd om op Watersportief.nl een profiel aan te maken. Indien blijkt dat een gebruiker bij aanmaak van het profiel deze leeftijd niet had bereikt en geen toestemming van ouders of voogd had kan, kan het account onmiddellijk worden geblokkeerd en ingevorderd en kan de user worden uitgesloten van Watersportief.nl

g.         Het is niet toegestaan een extra account (kloon) te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon, of herleidbaar naar hetzelfde systeem, de toegang tot (een gedeelte van) Watersportief.nl is ontzegd. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare onkostenvergoeding van € 50,- (zegge vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij elke met deze “kloon” geplaatste post of verzonden bericht geldt als één gebeurtenis.

h.         Indien de kloon van een gebruiker geblokkeerd wordt kan ook het oorspronkelijke account hierdoor getroffen worden. Uitsluiting van Watersportief.nl is gebonden aan een persoon of systeem, niet aan een specifiek account.

 

3. Aansprakelijkheid

a.         Een gebruiker of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, welke voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. Dit geldt voor schade voor gebruiker zowel als schade voor Watersportief.nl

b.         Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt Watersportief.nl geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in Watersportief.nl voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking. 

c.         Watersportief.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

d.         Watersportief.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

e.         Watersportief.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers en abonnees geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal.

 

4. Rechten van Watersportief.nl en verbodsbepalingen

a.         Watersportief.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers en users zonder opgaaf van reden de toegang tot Watersportief.nl geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

b.         Een user is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. De gebruiker kan dit zelf doen door zijn profiel leeg te maken. Alle gegevens van het betreffende account zijn dan verwijderd, met uitzondering van het e-mail adres, en de met het account geplaatste posts en reacties, aangezien deze integraal onderdeel uitmaken van de discussies. Indien gebruiker de toegang is ontzegd kan bij Watersportief.nl een verzoek worden neergelegd tot opzegging van het account. Crew zal dan deze handelingen voor gebruiker uitvoeren. Het account valt dan weer in handen van Watersportief.nl

c.         Watersportief.nl behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

d.         User verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s, broncode, ontwerpen, configuraties en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt , onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door user geplaatst of anderszins ter beschikking gesteld materiaal, hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van Watersportief.nl, herpublicatie, integratie in Watersportief.nl en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van Watersportief.nl.

e.         Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. Watersportief.nl is niet gerechtigd het materiaal los van Watersportief.nl te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal anders dan genoemd in 4.d. over te dragen aan derden.

f.          Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op Watersportief.nl is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die Watersportief.nl aanbiedt. Watersportief.nl is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.

g.         Misbruik, in welke vorm dan ook, van Watersportief.nl en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van Watersportief.nl of delen van Watersportief.nl, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.

h.         Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op Watersportief.nl waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto’s, video’s, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn dan wel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

i.          Het plaatsen van linkjes naar illegale inhoud is reden voor directe uitsluiting van Watersportief.nl.

j.          Het niet opvolgen van aanwijzingen van beheerders van Watersportief.nl, hieronder inbegrepen moderators, site-administrators en administrator, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van Watersportief.nl

k.         Het plaatsen van persoonsgegevens of pornografisch materiaal, evenals belediging, schending van privacy of anderszins storend of onwenselijk gedrag, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van Watersportief.nl

l.          Watersportief.nl behoudt zich het recht voor diensten aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren voor users. De beslissing hierover is volledig aan de sitebeheerders. Aan het bestaan van functionaliteit kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de werking ervan, het bestaan ervan of toegang daar tot.

m.        Het plaatsen van informatie verkregen uit een besloten gedeelte van Watersportief.nl, dat wil zeggen een gedeelte waar niet alle bezoekers toegang tot hebben, of het op welke wijze dan ook verspreiden van deze informatie zonder uitdrukkelijke toestemming is reden voor onmiddellijke en permanente uitsluiting van Watersportief.nl

n.         Elke bepaling in deze voorwaarden kan slechts worden aangepast indien beide partijen hiermee instemmen en de alternatieve overeenkomst in het bijzijn van een notaris laten vastleggen.

o.         Het omzeilen van de beveiligingen van Watersportief.nl of het ongeoorloofd verschaffen van toegang tot rechten, systemen, topics of accounts is strafbaar. Gebruiker zal permanent worden uitgesloten van Watersportief.nl en er kan aangifte gedaan worden.

p.         Het bedreigen van Watersportief.nl of haar beheerders in de ruimste zin van het woord kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van Watersportief.nl  In het geval van een conflict tussen Watersportief.nl en user zal de user worden uitgesloten van Watersportief.nl

q.         Het gebruik van de systemen en diensten van Watersportief.nl namens iemand die de toegang is ontzegd, of het gebruik hiervan om voor die persoon berichten door te geven, is reden voor onmiddellijke uitsluiting van Watersportief.nl

 

5. Auteursrecht

a.         Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door Watersportief.nl wordt aangegeven dan wel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel dan wel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van Watersportief.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

 

 

6. Advertenties en reclame

a.         Omdat Watersportief.nl een gratis dienst is wordt er op de pagina’s binnen Watersportief.nl reclame gemaakt in tekstuele en (audio)visuele vorm. Het weren van deze reclame, geven van uitleg over het weren van deze reclame, aanzetten tot weren van deze reclame of vragen om uitleg over het weren van deze reclame is verboden, tenzij Watersportief.nl zelf uitdrukkelijk een manier biedt de reclame-uitingen uit te schakelen. De reclame stelt het voortbestaan van Watersportief.nl veilig en overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van Watersportief.nl

b.         De in je profiel ingevulde gegevens zoals adres, categorie, bootinformatie, en tags kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties op onze website te tonen. Je kunt dit voorkomen door je profiel en fotoboek leeg te maken.

 

7. Spam

a.         Het gebruik van de Dienst alsmede het gebruik van de informatie op de Site is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.

b.         Het ongevraagd initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, Watersportief.nl private messaging, Watersportief.nl direct messages, offertes, posts en reacties binnen Watersportief.nl, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker is niet toegestaan.

c.         Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming reclame te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via pm (personal message), dm (direct message) of enige andere vorm van communicatie binnen Watersportief.nl gelieerd aan profielen en artikelen van derden, noch geïnitieerd via Watersportief.nl.

d.         Adverteren kan alleen op het eigen profiel van de gebruiker door zelf artikelen te plaatsen, gelieerd aan het eigen profiel van de user.

e.         Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare vergoeding van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

 

8. Functionaliteiten (ankertjes)

a.         Watersportief.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor functionaliteiten tegen een vergoeding in de vorm van ankertjes aan te bieden. Deze extra functionaliteit is gekoppeld aan de username van de gebruiker, en kan derhalve slechts worden gebruikt indien de gebruiker is ingelogd onder deze specifieke username en niet van Watersportief.nl is uitgesloten.

b.        Watersportief.nl users kunnen (punten) Ankertjes toegekend krijgen, verdienen en aankopen. Het verdienen van ankertjes kan door te registreren als lid, alsmede voor het ontvangen, lezen en reageren op e-mails die door watersportief.nl worden verstuurd. Tevens kunnen leden op de Watersportief.nl website ankertjes verdienen door het klikken op buttons en banners, het invullen van vragenlijsten en het reageren op verschillende soorten aanbiedingen, mits verdiensten in de vorm van ankertjes uitdrukkelijk vermeldt wordt.

c.         Een account is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Het is niet mogelijk verdiende of aangekochte ankertjes over te dragen aan een andere username. Ook niet als dat account op dat moment óók onder jouw beheer valt.

d.         Indien de gebruiker de toegang tot Watersportief.nl wordt ontzegd zal de extra functionaliteit in de meeste gevallen onverkort van kracht blijven, met uitzondering van de mogelijkheid diens berichten te wijzigen. Het kunnen wijzigen van berichten dient niet te worden gezien als recht. De mogelijkheid tot het wijzigen van berichten kan op elk moment en per bericht door Watersportief.nl worden ontnomen. Tevens behoudt Watersportief.nl zich het recht voor zelf berichten van gebruikers te wijzigen, dan wel na wijziging door de gebruiker de oorspronkelijke tekst terug te plaatsen.

e.         In geval van misbruik of ongeoorloofd gedrag kan een abonnee of user de toegang tot Watersportief.nl volledig en permanent worden ontzegd. In die gevallen verliest de gebruiker het recht op alle toegang tot Watersportief.nl de aangekochte dan wel verdiende ankertjes komen dan, zonder recht op restitutie, te vervallen.

f.         Restitutie van ankertjes is niet mogelijk. Een verzoek hiertoe zal niet gehonoreerd worden.

g.        Aan betaalde functionaliteiten kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot bereikbaarheid en continuïteit van Watersportief.nl In geval van langdurige onbereikbaarheid, uitgezonderd situaties van overmacht, zal Watersportief.nl de abonnementhouder op basis van tijd voor tijd vergoeden. en de betreffende functionaliteit kosteloos een periode evenredig aan de onbereikbaarheid verlengen.

h.         Het is houders van een account waaraan geactiveerde functionaliteiten actief zijn niet toegestaan de reclames die zich op elke pagina van Watersportief.nl kunnen bevinden uit te schakelen.

i.         Het Watersportief.nl account is geen premiumdienst aangezien hiervoor geen vergoeding is betaald. Voor ankertjes die gratis zijn verstrekt geldt dat hieraan geen enkel recht kan worden ontleend.

j.          Een gebruiker die voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt uitgesloten van Watersportief.nl verliest toegang tot al haar functies en artikelen. In extreme gevallen kan ook het ip-adres van de gebruiker worden geblokkeerd. Restitutie van aangeschafte ankertjes of andere vormen van betaling vindt in dergelijke gevallen niet plaats.

 

9. Privé berichten en reacties

a.         Naast communicatie in publiekelijk zichtbare berichten en reacties kan het mogelijk zijn direct met andere users te communiceren middels diverse systemen, waaronder berichten via de offerte functionaliteit. Deze systemen worden hierna aangeduid als ‘chat’.

b.         Gebruiker dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de beheerders (admins) van Watersportief.nl besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, misbruik van het systeem, lastigvallen van medeusers, klachten van andere gebruikers of er, ons inziens, andere dringende redenen zijn deze in te zien. In geen geval zijn deze systemen bedoeld als privéberichten!  

c.         Aan de chat kunnen geen rechten worden ontleend. Watersportief.nl is gerechtigd het systeem op elk moment uit te schakelen, te beperken of het gebruik ervan aan voorwaarden onderhevig te maken. De chatsystemen moeten worden gezien als extra.

d.         Het chat-systeem  is géén vervanging voor externe chat en mailsystemen en is nadrukkelijk NIET privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender(s), de ontvanger(s) en sitebeheerders.

 

10. Google Analytics

a.         Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

b.         Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

 

11. Verwerking van persoonsgegevens / Privacy Policy

a.         Watersportief.nl zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de sites, subsites en diensten van Watersportief.nl en gebruik zoals genoemd onder 6b.

b.         Persoonsgegevens (de ingevulde velden) zullen gepubliceerd worden op de site van watersportief.nl en zijn openbaar toegankelijk. Indien de gebruiker de gegevens niet getoond wenst dient deze de informatie simpelweg niet in te vullen.

c.         Watersportief.nl Handelt conform de toegestane doeleinden van verwerking, categorieën van verwerkte gegevens en ontvangers van de gegevens.

d.         Van elke bezoeker en bij elke posts wordt het ip-adres opgeslagen.

e.         In het kader van veiligheid en het verbeteren van de inhoud van Watersportief.nl kan van gebruikers worden bijgehouden welke pagina’s zij binnen de site hebben bezocht.

f.          Watersportief.nl kan cookies op je pc plaatsen. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede om diverse functies en opties te kunnen aanbieden. Door adverteerders en aan leveranciers van onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.

 

 

12.       Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

a.         In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden of diverse FAQ’s en de policy, beslist de leiding van Watersportief.nl Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang de leiding van Watersportief.nl dit wenselijk acht.

b.         Watersportief.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien, tenminste bij het inloggen of op enige dag plaatsen van een bericht. Ter volledigheid zal Watersportief.nl bij de linkjes naar de algemene voorwaarden de datum van de laatste wijziging vermelden. Het ontbreken van die datum is geen reden de algemene voorwaarden niet te lezen.

c.         Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van Watersportief.nl. Met het gebruiken van Watersportief.nl door te registreren, in te loggen, berichten te plaatsen, een premium account aan te schaffen of verlengen, of op andere manieren te participeren verklaart user zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

d.         Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in posts, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen Watersportief.nl en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.

e.         Indien user van mening is dat bepalingen in deze overeenkomst ongeldig zijn dient user dit kenbaar te maken alvorens akkoord te gaan.

f.          Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven en zullen Watersportief.nl en gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.